Alankomaat 12. sijalta viidenneksi nuorten kannabiksenkäytössä

17 06 2009

Vastoin Hollannin suvaitsevan huumepolitiikan kannattajien yleistä väitettä, Alankomaiden nuorten kannabiksenkäyttö ei olisi enää Euroopan keskitasoa vähäisempää vaan suurempaa. Tämä selviää vuonna 2007 suoritetusta Eurooppalaisesta alkoholin ja muiden huumeiden ESPAD-koulukyselystä.

Nuorten kannabiksen käytössä Alankomaat sijoittuu Euroopan keskitasoa korkeammalle. 28 % maan 15–16-vuotiaista nuorista kertoi käyttäneensä kannabista jossain vaiheessa elämäänsä, Euroopan keskiarvon ollessa 19 %. Viimeaikainen kannabiksenkäyttö (vähintään kerran kuluneen kuukauden aikana) oli yli kaksinkertaista maanosan keskiarvoon verrattuna – lukujen ollessa 15 ja 7 prosenttia.

Alankomaat on noussut 35 Euroopan maan listauksessa vuoden 2003 sijalta 12 uusimmalle sijalle viisi viimeaikaisessa käytössä. Tämä johtuu osaksi kahden prosenttiyksikön noususta vuoden 2003 13 prosentista ja toisaalta siitä, että mm. Ranskan ja Englannin, joissa käyttö oli Alankomaita suurempaa vuonna 2003, käyttö väheni Ranskassa 22:sta 15 prosenttiin ja Britanniassa 20:stä 11 prosenttiin.

Pro-Canabis Rally

Hollannin nuoriso uskoo laajalti kannabiksen olevan melko harmitonta. Tämä kenties vapaamielisen ilmapiirin seurauksena. Koululaisten osuus, joiden mielestä säännöllinen kannabiksen käyttö sisältää suuria riskejä, on kaikista ESPAD-tutkimuksen valtioista alhaisin Hollannissa. Korkein osuus, 80 prosenttia, on Suomessa.

Lähes puolet, 49 prosenttia, hollantilaisista koululaisista sanoo, että kannabista on (melko) helppoa hankkia. Tämä panee Alankomaat kolmannelle sijalle Tsekin (66 %) ja Britannian (51 %) jälkeen. Hollannin kuulut kannabiskahvilat päästävät sisään vain täysi-ikäisiä.

Hollantilaisten koululaisten osuus, jotka sanovat kokeilleensa ekstaasin, amfetamiinin, psykedeelien, kokaiinin tai heroiinin kaltaisia huumeita, on 7 prosenttia, mikä on sama kuin Euroopan keskiarvo. Myös tupakointi on Hollannissa maanosan keskitasoa. Alkoholin käytössä he sitten pärjäävätkin huonommin.

Lähes neljännes 15–16-vuotiaista hollantilaiskoululaisista joi kyselyä edeltäneenä kuukautena alkoholia yli 10 kertaa. Euroopan keskiarvo kyselyssä oli 10 prosenttia. Vain Itävallan koululaiset juovat enemmän kuin hollantilaiset. Hollannissa nuorten kerralla käytetyt alkoholiannokset ovat myös hieman maanosan keskitasoa ylempänä, mutta Tanskan, Britannian ja Norjan kaltaiset maat sijoittuvat tässä vertailussa huomattavasti korkeammalle.

Alankomaiden nuoret pitävät alkoholin käytön riskejä pieninä. Vain 18 prosenttia kyselyyn vastanneista odottaa oman alkoholinkäyttönsä aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia, kuten terveysongelmia tai harmeja virkavallan kanssa. Euroopassa luku on keskimäärin 32 prosenttia. Hollanti sijoittuu tässä kysymyksessä listan jaetulle alimmalle sijalle yhdessä Saksan kanssa.

Tämä oli neljäs kerta, kun neljän vuoden välein tehtävä Euroopan laajuinen kysely toteutettiin. Hollannissa aineiston keräämisen rahoitti terveysministeriö ja sen toteuttivat yhteistyössä Trimbos-instituutti ja Utrechtin yliopisto.

Lähde:

http://www.nisnews.nl/public/040409_1.htm

Kannabis Euroopan väestössä: kokeilijoista päivittäiskäyttäjiin

13 01 2009

Vaikka kannabiksen käyttö on yleistynyt huomattavasti lähes kaikissa maailman maissa 1990-luvulta lähtien, suurin osa käytöstä on yhä satunnaista ja lyhytkestoista. On todennäköistä, että suurimmassa vaarassa erilaisten ongelmien ja riippuvuuden kehittymisen suhteen ovat ainetta paljon käyttävät. Juuri tästä ryhmästä on kaikkein vähiten tietoa, vaikkakin tiedetään, että viimeaikaiset käyttäjät (käyttöä viimeisen kuukauden aikana) ovat tyypillisesti urbaaneilla alueilla asuvia nuoria miehiä.

”Käyttö viimeisen 30 päivän aikana” on nykyisen käytön indikaattori ja pitää sisällään ainetta paljon käyttävän ihmisryhmän. Viimeaikaisissa tutkimuksissa, jos Ruotsia (0,1 prosentillaan) ei oteta huomioon, 1–7 % kaikista eurooppalaisista aikuisista ja 3–12 % nuorista aikuisista kertoo käyttäneensä kannabista viimeisten 30 päivän sisällä. Maiden välillä on kuitenkin eroja, viimeaikainen käyttö on yleisintä Tšekissä, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Niissä maissa, joissa on mahdollista analysoida pitkäaikaisia suuntauksia viimeaikaisessa käytössä, kehityssuunta on nouseva, vaikkakaan ei dramaattisesti.

Tietoja, jotka mahdollistavat kannabiksen käytön tiheyden tutkimisen, on saatavilla yhdeksästä maasta – Kreikasta, Espanjasta, Ranskasta, Irlannista, Italiasta, Latviasta, Alankomaista, Portugalista ja Suomesta (ei esitettynä). Latviaa lukuunottamatta arviolta noin neljännes (19–33 %) viimeisen kuukauden aikana kannabista käyttäneistä oli ainetta päivittäin käyttäviä. Näissä maissa päivittäiskäyttäjien määrä kokonaisväestöstä oli 0,5–2,3 %, ja nuorista aikuisista (eli 15–34-vuotiaista) 0,9–3,7 %. Valtaosa (76–92 %) niistä, jotka kertoivat käyttäneensä kannabista viimeisen kuukauden aikana oli iältään 15–34-vuotiaita, joten myös päivittäiskäyttäjät olivat keskittyneet tähän ikäryhmään. Lisäksi päivittäiskäyttäjät olivat pääasiassa miehiä, osuuden vaihdellessa Alankomaiden 62 prosentista Kreikan 92 prosenttiin.

Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä karkea arvio kannabiksen suurkäyttäjien määrästä Euroopassa. Oletettaessa, että noin 1 prosentti väestöstä on päivittäiskäyttäjiä, on EU:n 302 miljoonan 15–64-vuotiaan asukkaan joukossa jotakuinkin 3 miljoonaa päivittäiskäyttäjää.

Jopa nuorten aikuisten keskuudessa kannabiksen suurkäytön määrä vaihtelee suuresti ikäryhmien välillä ja on yleisesti ottaen korkeampaa nuorempien joukossa. Vuonna 2002 espanjalaisessa koulukyselyssä 3,6 % 14–18-vuotiaista opiskelijoista kertoi käyttävänsä kannabista päivittäin tai lähes päivittäin, ollen näin nuorten aikuisten käytön yläpäässä. Vuoden 2003 ranskalaisessa ESCAPAD-kyselytutkimuksessa 17–19-vuotiaiden nuorten keskuudessa päivittäiskäyttö oli vieläkin yleisempää, pojilla 9,2 % ja tytöillä 3,3 %.

Kannabiksen väärinkäytön ja riippuvuuden vaikutukset vaikuttavat olevan vähemmän vakavia kuin muilla huumeilla. Kaikkein enitenkin kannabista käyttävät tuntuvat suhteellisen sopeutuneilta nuorilta ihmisiltä, joita uhkaavat enemmänkin muut sosiaaliset ongelmat (liikenneonnettomuudet, hajaannus perheyhteisössä tai opiskeluissa epäonnistuminen) kuin muut rikolliset aktiviteetit. Väliintulojen tulisi siten olla tarkoituksenmukaisia, eikä luoda enempää ongelmia tai syrjäytymistä.

Lähde: http://ar2004.emcdda.europa.eu/en/page114-en.html